بدون جاسوس

               

وقتی سندی را باز می کنید، ویندوز یک میانبر برای آن فایل در My Recent Documents در منوی Start قرار می دهد. این موضوع می تواند به عنوان یک جاسوس بر ضد شما عمل کند.

TinyPic image

برای حذف آن مراحل زیر را انجام دهید :

               

بدون جاسوس

               

وقتی سندی را باز می کنید، ویندوز یک میانبر برای آن فایل در My Recent Documents در منوی Start قرار می دهد. این موضوع می تواند به عنوان یک جاسوس بر ضد شما عمل کند.

[HKEY_CURRENT_USER\SoftWare\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\ Explorer\    

و یک مقدار باینری به نام NoRecentDocsHistory بسازید و به آن مقدار 01 بدهید. همچنین برای حذف آن از منوی می توانید یک مقداربایری به نام NoRecentDocsMenu بسازید و به آن مقدار 01 را بدهید.

TinyPic image

برای حذف آن به کلید زیر بروید: